جمعه 1 تیر 97

منشور حقوق بيمار

بينش و ارزش:

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ و احترام به كرامت  انسان ها مي باشند.

  اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژه اي برخوردار است .

حقوق بيمار:

· دريافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است.

· اطلاعات بايد به نحو مطلوب و به ميزان كافي در اختيار بيمار قرار گيرد.

· حق انتخاب و تصميم گيري آزادانه بيمار در دريافت خدمات سلامت بايد محترم شمرده شود.

· ارائه خدمات سلامت بايد مبتني بر احترام به حريم خصوصي بيمار و رعايت اصل رازداري باشد.

· دسترسي به نظام كارآمدرسيدگي به شكايات حق بيمار است.
کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني کرمان مي باشد.

طراحی و پیاده سازی : شرکت مهندسی فرایند گستر نیوشا